Прасат Преи: познаем по порядку

прасат

Прямокутна або хрестоподібна у плані споруда баштового типу, що завершувалася удаваними ярусами, розміри яких зменшувалися (у вигляді чеді з високим йонгом, а над прасатом культового призначення — типу прангів). Прасат зводилися у Кампучії й Таїланді для самих шанованих зображень Будди, як тронні залі. Кількаярусні двосхилі або чотирисхилі дахи як і у мондопах мали прогин не тільки по гребеню, а по площині схилів, викладених червоною або зеленою глазурованою черепицею. Виступи гребеневих балок оформлялись зображеннями голів драконів або чофа.

Тимофієнко В. І. Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття / Академія мистецтв України; Інститут проблем сучасного мистецтва. — Київ. 2002.

Блок: 1/2 | Кол-во символов: 808
Источник: https://architecture_uk.academic.ru/2947/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82

Ãåîãðàôèÿ

Ïðîâèíöèÿ ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà äâå ÷àñòè:

-÷àñòü òåððèòîðèè ê âîñòîêó îò Íàöèîíàëüíîé äîðîãè ¹6: 70% òåððèòîðèè çàíèìàþò ëåñà è ïëàòî. Çåìëÿ áîãàòà ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ëåñîâîäñòâà è æèâîòíîâîäñòâà.

-÷àñòü òåððèòîðèè ê çàïàäó îò Íàöèîíàëüíîé äîðîãè ¹6: 30% òåððèòîðèè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàâíèíó, ïðîñòèðàþùóþñÿ äî îçåðà Òîíëåñàï.  ýòîì ðåãèîíå âûðàùèâàþò ðèñ è çàíèìàþòñÿ ðûáîëîâñòâîì êàê äëÿ íóæä ñàìîé ïðîâèíöèè, òàê è äëÿ ýêñïîðòà â äðóãèå ïðîâèíöèè ñòðàíû.

Áîëåå òîãî, áëàãîäàðÿ ñâîèì ïðåêðàñíûì îçåðàì, ëåñàì, ãîðàì è áîëåå ÷åì 200 äðåâíèì õðàìàì, ïðîâèíöèÿ Êàìïîíãõîì ïðèâëåêàåò ìíîæåñòâî òóðèñòîâ êàê èç ñîñåäíèõ ïðîâèíöèé, òàê è èç äðóãèõ ñòðàí ìèðà.

Блок: 2/18 | Кол-во символов: 727
Источник: http://tourismcambodia.ru/what_see_kampongthom.html

Пре Руп

Первым храмом на нашем «большом» маршруте стал Пре Руп. Это классический «храм-гора» символизирующий своей формой священную для индуистов гору Меру. Это довольно старый храм, построенный в X веке еще до прихода буддизма в Ангкор, поэтому посвящен он Шиве.

Название храма давно приводит историков в замешательство. В переводе с кхмерского «пре руп» означает «переворачивать тело». В последнее время вроде бы решили считать, что имеются в виду кхмерские погребальные обряды, которые когда-то проводились на террасах храма.

На примере Пре Рупа хорошо видно действие времени на сооружения Ангкора. Башни-гопуры храма построены из твердого латерита и их кирпичи до сих пор хорошо держат форму и резьбу.

А блоки песчаника, из которых сложены ярусы храма, оплывают под тропическими дождями и разваливаются.

Пре Руп скорее всего был главным храмом столицы императора Раджендвармана II (да, все кхмерские императоры старались построить свою собственную столицу — больше и краше прежних). Он был очень богато отделан и украшен, это видно и сейчас по обилию резьбы и скульптур.

По углам террас стоят слоны, львы и прочие неведомые зверушки.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1145
Источник: http://globetrekker.ru/angkor-bolshoj-krug/

Èñòîðèÿ Ñàìáîð Ïðåè Êóê

Êàìïîíã-Òõîì, Ñàìáîð Ïðåè Êóê

Ïàìÿòíèêè Ñàìáîð Ïðåè Êóê áûëè âîçâåäåíû â ãîðîäå Èñàíàïóðà äðåâíåé ñòîëèöå êîðîëåâñòâà ×åíëà â 7 âåêå. Êîðîëåâñòâî ×åíëà áûëî âàññàëîì êîðîëåâñòâà Ôóíàíü — îäíîãî èç ïåðâûõ ãîñóäàðñòâ â Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè. Ïîñòåïåííî, ê íà÷àëó 7 âåêà, êîðîëåâñòâî ×åíëà îáðåëî íåçàâèñèìîñòü.

Ïåðâûå èç ýòèõ àðõåîëîãè÷åñêèõ íàõîäîê áûëè îáíàðóæåíû êîðîëåì Èñàíàâàðìàíè I — ñûíîì êîðîëÿ Öèòðàñåíà.

Ìíîãèå äåêîðàòèâíûå äåòàëè â êõìåðñêîé àðõèòåêòóðå è ñêóëüïòóðå îòíîñÿò ê ñòèëþ ñàìáîð. Ýòî íàçâàíèå ïðîèçîøëî îò ýòèõ ïàìÿòíèêîâ, äàòèðîâàííûõ íà÷àëîì 7 âåêà.  òå âðåìåíà ýòî êîðîëåâñòâî áûëî êðóïíåéøèì â ðåãèîíå è âêëþ÷àëî â ñåáÿ âñþ òåððèòîðèþ Êàìáîäæè. Ïîñëå ñìåðòè âî âòîðîé ïîëîâèíå 7 âåêà êîðîëÿ Äæàÿâàðìàíà I â èñòîðèè êîðîëåâñòâà ×åíëà íàñòóïàåò ñëîæíûé ïåðèîä. Ñîãëàñíî êèòàéñêèì ïèñüìåííûì èñòî÷íèêàì, â 8 âåêå êîðîëåâñòâî ×åíëà ðàçäåëèëîñü íà äâå ÷àñòè — âîäó è ñóøó. Îá ýòîì ïåðèîäå ìàëî ÷òî èçâåñòíî, è íà íåêîòîðîå âðåìÿ ïàìÿòíèêè êàíóëè â íåáûòèå. Îíè ñíîâà óïîìèíàþòñÿ, êîãäà ê âëàñòè ïðèõîäèò Äæàÿâàðìàí II, êîòîðûé â íà÷àëå 9 âåêà îñíîâàë íîâîå ãîñóäàðñòâî, íûíå èçâåñòíîå êàê Àíãêîð. Äåêîðàòèâíûå ýëåìåíòû Ïðàñàò Òàî (öåíòðàëüíàÿ ãðóïïà ìîíóìåíòîâ) ïî ñòèëþ ïîõîæè íà ñêóëüïòóðû ïåðèîäà ïðàâëåíèÿ Äæàÿâàðìàíà II.  ÷àñòíîñòè, ñòàòóè ëüâîâ íàïîìèíàþò ñòàòóè, íàéäåííûå â Ïíîìïåíå. Ïî ýòîé ïðè÷èíå àðõèòåêòóðíûé êîìïëåêñ îòíîñÿò èìåííî ê ýòîìó ïåðèîäó.

Íåêîòîðûå íàäïèñè â Ïðàñàò Ñàìáîð (ñåâåðíàÿ ãðóïïà) äàòèðóþòñÿ 10 âåêîì, êîãäà Àíãêîðîì ïðàâèë êîðîëü Ðàäæåíäðà Âàðìàí II. Ãðóïïà ìîíóìåíòîâ Ðîáàíã Ðîìåàñ, ðàñïîëîæåííàÿ â 2 êì ê ñåâåðó îò ãëàâíîãî õðàìà, ñîäåðæèò íàäïèñè, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê ïåðèîäó ïðàâëåíèÿ êîðîëÿ Ñóðüÿâàðìàíà I.  ýòèõ õðàìàõ òàêæå ïðèñóòñòâóþò íåêîòîðûå äðóãèå äåêîðàòèâíûå ýëåìåíòû è ñòàòóè îòíîñÿòñÿ ê ïåðèîäó ïîçäíåãî Àíãêîðà. Ýòè èñòîðè÷åñêèå ôàêòû äàþò ïðàâî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ýòè ìîíóìåíòû áûëè ðàñïîëîæåíû â êàêîì-òî âàæíîì ãîðîäå ïðåä-Àíãêîðñêîãî ïåðèîäà.

Èñõîäÿ èç âñåãî âûøåñêàçàííîãî, ýòè ìîíóìåíòû ïðåäñòàâëÿþò áîëüøîå êóëüòóðíîå çíà÷åíèå íå òîëüêî äëÿ Êàìáîäæè, íî è äëÿ âñåé Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè, ïîñêîëüêó îíè ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûìè óöåëåâøèìè ñîîðóæåíèÿìè, äàþùèìè ïðåäñòàâëåíèå îá àðõèòåêòóðå è ñêóëüïòóðå ðàííåãî ïåðèîäà.

Блок: 3/18 | Кол-во символов: 2236
Источник: http://tourismcambodia.ru/what_see_kampongthom.html

Ник Пеан

Древние кхмеры строили храмы не только в виде священных гор, но и в виде священных водоемов. Ник Пеан, построенный на острове в центре пруда-барая, представляет собой священное озеро Анаватапта, воды которого могут исцелять все болезни. Строился храм, что характерно, в медицинских целях — фактически, это была больница. О том, лечили ли здесь больных чем-нибудь кроме священных вод, история умалчивает.

Пруд вокруг храма разделен на четыре бассейна — больным и скорбящим нужно было поочередно окунуться в каждый из них и таким образом достичь исцеления.

Рядом с центральным островом в пруду храма «плавает» многоногая каменная лошадь. Она вроде как символизирует бодхисаттву Гуаньинь и предохраняет всех пациентов от утопления.

Надеюсь, в прежние времена вода в бассейнах была проточной, ибо купание в нынешней зеленой цветущей жиже явно здоровью не способствует.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 878
Источник: http://globetrekker.ru/angkor-bolshoj-krug/

Ãðóïïà Ñàìáîð Ïðåè Êóê

Ãðóïïà ìîíóìåíòîâ Ñàìáîð Ïðåè Êóê áûëà ðàñïîëîæåíà â äåðåâíå Ñàìáîð, îêðóã Êàìïîíã ×îéòåàëü, ðàéîí Ïðàñàò Ñàìáîð, ïðîâèíöèÿ Êàìïîíãòõîì. Ñàìáîð Ïðåè Êóê áûë âîçâåäåí â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ êîðîëÿ Mahendravarman (607-616) è ïðåäñòàâëÿë ñîáîé îáðàçåö ðàñöâåòà êõìåðñêîé àðõèòåêòóðû. Èñêóññòâà Àíãêîðà ñòàëè âåëèêèì äîñòèæåíèåì â èñòîðèè Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè.  òî âðåìÿ áîëüøîå çíà÷åíèå èìåë ãîðîä Èñàíàïóðà, êîòîðûé ñåé÷àñ ðàñïîëàãàåòñÿ â Ñàìáîð Ïðåè Êóê, ïðîâèíöèÿ Êàìïîíãòõîì.  ýòîì ìåñòå íàõîäÿòñÿ 52 ìàëåíüêèõ è áîëüøèõ ðåëèãèîçíûõ îáúåêòîâ â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Îñòàëüíûå 52 îáúåêòà áûëè ðàçðóøåíû, îñòàâèâ ïîñëå ñåáÿ íåáîëüøèå âîçâûøåííîñòè. Îáúåêòû ñòðîèëèñü èç êèðïè÷à è èçâåñòíÿêà è äåêîðèðîâàíû áàðåëüåôàìè. Ôóíäàìåíò ïàìÿòíèêîâ èçãîòîâëåí èç ëàòåðèòà, à ïîòàéíûå äâåðè, àëìàçíûå êîëîííû è ñêóëüïòóðû — èç ïåñ÷àíèêà.

Блок: 4/18 | Кол-во символов: 857
Источник: http://tourismcambodia.ru/what_see_kampongthom.html

Та Сом

Небольшой храм, построенный во времена и в стилистике знаменитого Байона. Как и «старший брат» Та Сом со всех сторон украшен барельефами в виде лиц. Здесь это Авалокитешвара.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 185
Источник: http://globetrekker.ru/angkor-bolshoj-krug/

Ãðóïïà Ïðàñàò Ñàìáîð (ñåâåðíûå îáúåêòû)

Ñåâåðíàÿ ãðóïïà ìîíóìåíòîâ ñîñòîèò èç 11 îáúåêòîâ, îäèí èç êîòîðûõ íàõîäèòñÿ â öåíòðå. Ãðóïïà îêðóæåíà äâóìÿ ñòåíàìè êðåïîñòíîãî âàëà. Ìîíóìåíòû ïîñòðîåíû èç êèðïè÷à è èçâåñòíÿêà è âûðåçàíû â î÷åíü êðàñèâîì êõìåðñêîì ñòèëå. Ýòè îáúåêòû ãîâîðÿò îá èñòèííîì òàëàíòå êõìåðñêèõ àðõèòåêòîðîâ ïîñëå âëèÿíèÿ Èíäèè. Êõìåðû ðàçâèâàëè ñâîè èñêóññòâà ñàìîñòîÿòåëüíî, è Àíãêîðñêèé ïåðèîä ñòàë ïåðèîäîì ðàñöâåòà êõìåðñêîé àðõèòåêòóðû. Ìîíóìåíòû âîçâåäåíû íà òðåóãîëüíîì õîëìå (14ì x 21ì, 25.200 ì2, èëè 2,52 ãà).

Ñâÿòèëèùå ñîñòîèò èç 14 õðàìîâ (èç êîòîðûõ îñòàëîñü ëèøü 8), îêðóæåííûõ äâóìÿ ñòåíàìè êðåïîñòíîãî âàëà. Õðàìû ïîñòðîåíû â ôîðìå êâàäðàòîâ è âîñüìèóãîëüíèêîâ. Âåðõíÿÿ ÷àñòü õðàìîâ âûðåçàíà â âèäå ëåïåñòêîâ ëîòîñà èç ïåñ÷àíèêà, íî íåêîòîðûå èõ ÷àñòè îòâàëèëèñü.

Блок: 5/18 | Кол-во символов: 811
Источник: http://tourismcambodia.ru/what_see_kampongthom.html

Бантеай Кдей

Это храмовый комплекс, согласно заключению археологов, был монастырем. Он состоит из комплексов монашеских келий и был также построен в стилистике Байона. Большинство келий, правда, сейчас представляют собой груду каменных блоков — во всем, как обычно, виноват песчаник.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 293
Источник: http://globetrekker.ru/angkor-bolshoj-krug/

Ãðóïïà Õðàìà Ëüâà

Ãðóïïà Õðàìà Ëüâà

Ãðóïïà îáúåêòîâ Õðàìà Ëüâà âêëþ÷àåò â ñåáÿ 18 õðàìîâ, îêðóæåííûõ äâîéíîé ñòåíîé âàëà. Îêîëî ìîíóìåíòîâ ðàñïîëîæåí ïðóä. Ýòà ãðóïïà ïîëó÷èëà íàçâàíèå «Õðàì Ëüâà», ïîòîìó ÷òî íà âåðõíèõ ïëîùàäêàõ âñåõ ÷åòûðåõ ëåñòíèö, îáðàùåííûõ íà êàæäóþ èç ÷åòûðåõ ñòîðîí ñâåòà, ñèäÿò êàìåííûå ëüâû, âûñîêî ïîäíÿâ ãîëîâû è îòêðûâ ïàñòè.

Ëàòåðèòîâûé âàë, îêðóæàþùèé ãðóïïó õðàìîâ, èìååò äëèíó 328 ì, øèðèíó 310 ì è çàíèìàåò ïëîùàäü â 101.650 ì2.

Ó âîñòî÷íîãî è çàïàäíîãî êîíöîâ âàëà ðàñïîëàãàþòñÿ ãîïóðà, ñîåäèíåííûå âòîðûì âàëîì èç ëàòåðèòà.  ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ìåæäó äâóìÿ âàëàìè íàõîäèëñÿ ïðóä òðåóãîëüíîé ôîðìû (42,1ì x 34,2). Äíî ïðóäà ñäåëàíî èç ëàòåðèòà, à âîêðóã ïðóäà ðàñïëîæåíû ëåñòíèöû. Ìàëåíüêàÿ ëåñòíèöà ñ þæíîé ñòîðîíû ñäåëàíà èç ïåñ÷àíèêà.  ñåçîí çàñóõ â ïðóäó íåò âîäû.

Блок: 6/18 | Кол-во символов: 822
Источник: http://tourismcambodia.ru/what_see_kampongthom.html

Сра Сранг

Вблизи Ангкора не протекает ни одной реки, так что вся жизнь в его городах всегда зависела от водохранилищ. Их, наравне с храмами, копали, раширяли и укрепляли все кхмерские императоры.Больших водохранилищ было два — Восточный и Западный Барай. Некоторые из этих водохранилищ используются до сих пор по прямому назначению — для орошения рисовых полей.

Одно из таких водохранилищ, Сра Сранг, находится прямо за оградой храма Бантеай Кдей.

Резервуар этот по ангкорским меркам совсем маленький и использовался в основном для всяких церемоний. На нем построено несколько украшенных скульптурами причалов.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 613
Источник: http://globetrekker.ru/angkor-bolshoj-krug/

Ãðóïïà Ïðàñàò Åè Ïîåóí

Ãðóïïà Ïðàñàò Åè Ïîåóí ñîñòîèò èç 22 îáúåêòîâ (5 èç íèõ èìåþò âîñüìèóãîëüíóþ ôîðìó), îêðóæåííûõ äâóìÿ âàëàìè. Õðàìû ïîñòðîåíû èç êèðïè÷à, ëàòåðèòà è ïåñ÷àíèêà â òðåóãîëüíîé ôîðìå â 7 âåêå (600-635) â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ Èñàíàâàðìàíà I â ÷åñòü áîãà Øèâû. Õðàìû ïîñòðîåíû íà õîëìå. Âîñòî÷íûé è çàïàäíûé âõîäû óâåí÷àíû ãîïóðà, ïðîäåëàííûå âî âíåøíåì âàëó (304ì x 274ì, èëè 83.296 ì2). Ãîïóðà ïðåäñòàâëåíû â âèäå äâåðè ñ àëìàçíûìè êîëîííàìè ñ ïåðåìû÷êîé èç ïåñ÷àíèêà. Íà âîñòî÷íûõ ãîïóðà áûëà ðàçìåùåíà áîëüøàÿ íàäïèñü èç 17 ñòðîê, êîòîðàÿ ñåé÷àñ õðàíèòñÿ â Ìóçåå Êàìïîíãòõîì.

Блок: 7/18 | Кол-во символов: 604
Источник: http://tourismcambodia.ru/what_see_kampongthom.html

Та Пром

Под конец дня снова заехали в Та Пром — уж очень хорош.

Камни против джунглей, время против камней.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 121
Источник: http://globetrekker.ru/angkor-bolshoj-krug/

Ãðóïïà Êðîóë Ðîìåàñ

 ïåðèîä ïðàâëåíèÿ êîðîëÿ Ñóðüÿâàðìàíà I (êîíåö 11 âåêà) ãðóïïà Êðîóë Ðîìåàñ áûëà ïîïîëíåíà åùå ÷åòûðüìÿ îáúåêòàìè èç êèðïè÷à. Ýòè ñâÿòûíè áûëè ïîñòðîåíû íà òðåóãîëüíîì õîëìå è áûëè îáðàùåíû íà âîñòîê. Îäíà èç ñâÿòûíü áûëà íå çàâåðøåíà — âåðîÿòíî, îíà áûëà ïîñòðîåíà â áîëåå ïîçäíèé ïåðèîä. Ïåðåìû÷êà áûëà ñäåëàíà â ôîðìå äóãè.  þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ðàñïîëàãàëèñü äâà õðàìà, âûïîëíåííûå â ñòàðèííîì êõìåðñêîì ñòèëå.

Блок: 8/18 | Кол-во символов: 447
Источник: http://tourismcambodia.ru/what_see_kampongthom.html

Прасат Краван

Закончили мы дневную программу очень интересеным, но малоизвестным храмом. Снаружи он ничем не примечателен — те же башни-гопуры, построенные, правда, из нехарактерного для Ангкора кирпича. Прасат Краван был довольно сильно разрушен, так что реставрировать его пришлось с применением новых материалов. Все современные кирпичи в кладке аккуратно помечены, дабы не создавать у зрителя ложного впечатления.

Но самое интересное кроется в недрах гопур Прасат Кравана. На их внутренних стенах сохранились барельефы, изображающие индуистских божеств — Лакшми, Вишну и Гаруду. На барельефах даже можно разглядеть остатки краски, которой они были когда-то расписаны.

На фото у меня, к сожалению, никакой краски разглядеть не получится, ибо в гопурах этих темно как у Гаруды в одном месте, да и закат уже был.

Стены вокруг барельефов сплошь заняты надписями

***

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 871
Источник: http://globetrekker.ru/angkor-bolshoj-krug/

Ïíîì Ñàíòóê

ãîðà Ïíîì Ñàíòóê

Ñ äðåâíèõ âðåìåí è ïî ñåé äåíü ãîðà Ïíîì Ñàíòóê íàçûâàëàñü ïî-ðàçíîìó

-Ïíîì Òîì (â èñòîðèè)

-Ïíîì Àðò Ñàíòóê (â èñòîðèè)

-Ïíîì ×îðì ×îíã Êèðè

-Ïíîì Êðîï Òóê

ëåñòíèöû íà Ïíîì Ñàíòóê

Íà âåðøèíå ãîðû ðàñïîëîæåíû ñëåäóþùèå îáúåêòû

-ìíîæåñòâî ñòàòóé Áóääû, âêëþ÷àÿ òðè áîëüøèõ ñòàòóè Áóääû, äîñòèãàþùåãî íèðâàíû (êàæäàÿ èç ñòàòóé ñîñòàâëÿåò áîëåå 10 ì â äëèíó)

-ïèðàìèäà Ïðàñàò Òîó÷, ñäåëàííàÿ èç ïåñ÷àíèêà, èìååò òðè ýòàæà è ñîñòàâëÿåò 3 ì â âûñîòó. Ïèðàìèäà ðàñïîëîæåíà îêîëî äðåâíåãî äåðåâÿííîãî õðàìà (ñîâðåìåííàÿ åãî âåðñèÿ èçãîòîâëåíà èç öåìåíòà) è ïðóäà òðåóãîëüíîé ôîðìû (10ì x 4ì)

-ìîíóìåíò Ïðåà Áàò ×àíí Òóê, âûðåçàííûé èç êàìíÿ â âèäå ñòîïû ñâÿùåííîãî ÷åëîâåêà. Òàêæå èìåþòñÿ äðóãèå ìåëêèå ñêóëüïòóðû

Ñêóëüïòóðû áûëè âîçâåäåíû â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ êîðîëÿ Ïðåà Ïîíåà Äõàðìà Ðåà÷à (1474-1494) è ñîõðàíèëèñü äî íàøèõ äíåé.

Âïîñëåäñòèè Ïíîì Ñàíòóê íàçûâàëè ×îðí ×îíã Êèðè è Ïíîì Êðîï Òóê. ×àí Äàðå, èëè ×àí ×àðå, — òàê ìåñòíûå æèòåëè íàçûâàþò äâà êàìíÿ, ñîåäèíåííûõ â ôîðìå ñèìâîëà.  êàìíÿõ ïðîäåëàíî íåáîëüøîå îòâåðñòèå. Ëþäè áðîñàëè òóäà ìîíåòêó, êîòîðàÿ, ïàäàÿ, èçäàâàëà ñëàáûé çâîí, ïîõîæèé íà ïåíèå ïòèö èëè ìóçûêó. Òàê ïîâåëîñü ñ äðåâíèõ âðåìåí.

Блок: 9/18 | Кол-во символов: 1200
Источник: http://tourismcambodia.ru/what_see_kampongthom.html

Прей Прос (Prey Pros)

Это небольшая местность расположена в 15 км от Кампонгтхома, которая наиболее популярна среди туристов. Здесь протекает река, есть несколько озер и большая деревня. Очень часто тут организовывают соревнования (бег, велогонки, гребля, водные игры). Также здесь очень популярна рыбалка.

Блок: 9/11 | Кол-во символов: 311
Источник: https://wiki-turizm.ru/cambodia/1001-kampongthom

Ïðåà Áàò ×àí Òóê, èëè ñòàòóÿ Áóääû

ñòàòóÿ Áóääû

-áûëà ïîñòðîåíà â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ êîðîëÿ Àíã ×àíà I (16 âåê)

-â òîì æå ãîäó ïðè êîðîëå Áàêñåè ×àìêðîíã áûë ïîñòðîåí äåðåâÿííûé õðàì íà ãîðäå Ïíîì Ñàíòóê

-ñêóëüïòóðû, âûðåçàííûå èç äðåâíåãî êàìíÿ, èçîáðàæàþùèå ìíîãèå èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ

-â 16 âåêå íà áîëüøèõ êàìíÿõ áûëà âûðåçàíà ñòàòóÿ Áóääû, äîñòèãàþùåãî íèðâàíû

Блок: 10/18 | Кол-во символов: 373
Источник: http://tourismcambodia.ru/what_see_kampongthom.html

Птичий заповедник

Заповедник пронизывает множество каналов, благодаря которым можно осмотреть всю его территорию. Здесь проживают редкие виды птиц, также тут очень живописные виды.

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 189
Источник: https://wiki-turizm.ru/cambodia/1001-kampongthom

Ïðåé Ïðîñ

Ïðåé Ïðîñ

Ïðåé Ïðîñ ýòî ïðèðîäíûé è êóëüòóðíûé îáúåêò, ðàñïîëàãàþùèéñÿ â äåðåâíå Ïðåé Ïðîñ, îêðóã Ïðåé Ïðåàë, ðàéîí Êàìïîíã Ñâàé â 16 êì ê ñåâåðî-çàïàäó îò ãîðîäà Êàìïîíã. Îáúåêò çàíèìàåò ïëîùàäü â 2 ìëí. ì2 è âêëþ÷àåò ðåêó (äëèíà — 4000 ì, øèðèíà — 30 ì), â êîòîðîé îáèòàåò ìíîãî ðûáû. Íà ýòîì ó÷àñòêå ïðîâîäÿòñÿ çàáåãè, âåëîñèïåäíûå ãîíêè è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ âî âðåìÿ íàöèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ. Òàêæå íà ýòîé òåððèòîðèè îðãàíèçîâàíû óñëóãè äëÿ îòäûõàþùèõ: ïðîãóëêè íà ëîäêàõ, ðûáîëîâñòâî, ïëàâàíèå. Åäó è íàïèòêè ìîæíî êóïèòü â ñïåöèàëüíîì ãîñåâîì äîìå. Ñ Ïðåé Ïðîñ îòêðûâàåòñÿ ÷óäåñíûé âèä íà îêðóæàþùóþ ìåñòíîñòü, à ïðîõëàäíûé âåòåðîê, äóþùèé ñ ðåêè, ñíèìàåò óñòàëîñòü ñ óòîìëåííûõ ñîëíöåì òóðèñòîâ.

Блок: 11/18 | Кол-во символов: 721
Источник: http://tourismcambodia.ru/what_see_kampongthom.html

Ïðàñàò Êóõ Íîêîð

Ïðàñàò Êóõ Íîêîð íàõîäèòñÿ â äåðåâíå Òðîäîê Ïîóíã, îêðóã Ïîíã Ðîð, ðàéîí Áàðàé, ïðîâèíöèÿ Êàìïîíãòõîì. Ïðàñàò Êóõ Íîêîð ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ êîìïëåêñà Âàò Êóõ Íîêîð (áóääèñòñêàÿ ïàãîäà). Äîáðàòüñÿ äî íåå ìîæíî ïî Íàöèîíàëüíîé äîðîãå ¹6, çàòåì ïîâåðíóòü íà çàïàä è ïðîåõàòü 2 êì äî âîðîò ïàãîäû Êóõ Íîêîð. Ïðàñàò Êóõ Íîêîð íàõîäèòñÿ â 79 êì îò ãîðîäà Êàìïîíãòõîì. Ýòè ñâÿòûíè áûëè ïîñòðîåíû íà ôóíäàìåíòå èç ëàòåðèòà è ïåñ÷àíèêà, îáðàùåíû íà âîñòîê è îêðóæåíû âàëîì. Äëèíà âàëà ñîñòàâëÿåò 35 ì (ñ âîñòîêà íà çàïàä), à øèðèíà — 25 ì (ñ ñåâåðà íà þã). Âûñîòà âàëà ñîñòàâëÿåò 1 ì, òîëùèíà — 0,8 ì.  âàëó èìåþòñÿ äâîå âîðîò: âîñòî÷íûå âîðîòà âûñîòîé 9 ì ðàçäåëåíû íà òðè îòäåëà, à çàïàäíûå ìàëåíüêèå âîðîòà èìåþò êâàäðàòíóþ ôîðìó.

Ñâÿòûíè èìåþò ðàçëè÷íóþ ñòðóêòóðó. Îíè ñäåëàíû èç ëàòåðèòà, à èõ óáðàíñòâî — èç ïåñ÷àíèêà. Ê âîñòîêó îò õðàìà ðàñïîëàãàþòñÿ äâà ïðóäà. Ãëóáèíà ìàëåíüêîãî ïðóäà ñîñòàâëÿåò 1 ì, äëèíà — 45ì, øèðèíà — 20 ì. Äëèíà áîëüøîãî ïðóäà ñîñòàâëÿåò 160 ì, øèðèíà — 88 ì, ãëóáèíà — áîëåå 1 ì.

Блок: 12/18 | Кол-во символов: 1025
Источник: http://tourismcambodia.ru/what_see_kampongthom.html

Ïðàñàò Êóõ Íîêîð âêëþ÷àåò â ñåáÿ

-êâàäðàòíûé òðîí èç ïåñ÷àíèêà, äåêîðèðîâàííûé öâåòêàìè ëîòîñà è èìåþùèé îòâåðñòèå â ñåðåäèíå

-ñòàòóÿ ñòîÿùåãî ìóæ÷èíû ñîõðàíèëîñü îò áåäðà äî ïëå÷à

-ñòàòóè ñòîÿùåãî ìóæ÷èíû ñîõðàíèëàñü îò áåäðà äî ïóïêà

-åùå ó îäíîé ñòàòóè ìóæ÷èíû îòñóòñòâóåò êèñòà è ñòóïíÿ (ìåñòíûå æèòåëè íàçûâàþò ýòó ñòàòóþ «Íåàê Òà Áàðê Êîð»)

Ïðàñàò Êóõ Íîêîð áûë ïîñòðîåí â 10-11 ââ. â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ êîðîëÿ Ñóðüÿâàðìàíà I (1002-1050). Îäíàêî ñîãëàñíî äðóãèì äîêóìåíòàì, äàòèðîâàííûì 1002 ãîäîì, â òî âðåìÿ íà òðîíå òàêæå íàõîäèëñÿ êîðîëü Ïðåàõ Áàò Äæàéâèðàâàðìàí (1002-1010). Ïðèòÿçàíèÿ íà òðîí ïðèâåëè ê âîéíå ìåæäó äâóìÿ ïðàâèòåëÿìè. Â 1006 ãîäó êîðîëü Ñóðüÿâàðìàí I çàõâàòèë ãîðîä ßñîäõàðïóðà, îäíàêî ýòî íå çàâåðøèëî âîéíó, êîòîðàÿ äëèëàñü åùå 4 ãîäà. Â 1010 ãîäó êîëü Ñóðüÿâàðìàí I óñòàíîâèë ãîñïîäñòâî íàä âñåé òåððèòîðèåé ñòðàíû, ñòàâ åäèíñòâåííûì ïðàâèòåëåì.

Блок: 13/18 | Кол-во символов: 888
Источник: http://tourismcambodia.ru/what_see_kampongthom.html

Ïðàñàò Êîê Ðîêàð (Ïðåà Òåàò)

Ïðàñàò Êàê Ðîêàð ðàñïîëîæåí â äåðåâíå Ðîêàð Ïõóì, îêðóã Ñðàéîâ, ðàéîí Ñòóíã Ñåí, â 14 êì îò Êàìïîíãòõîìà. Õðàì áûë ïîñòðîåí èç ïåñ÷àíèêà è ëàòåðèòà â ñòèëå êõëåíã â êîíöå 11 âåêà â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ êîðîëÿ Ñóðüÿâàðìàíà I â ÷åñòü Øèâû.

Ýòîò õðàì (ðàçâìåð: 6ì x 5 ì, âûñîòà — 8 ì) ïîñòîðîåí íà âåðøèíå õîëìà è îáðàùåíà íà âîñòîê. Öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü õðàìà èìååò êîíè÷åñêóþ ôîðìó. Âûõîäû îáðàùåíû íà âîñòîê, äâåðü òàêæå ðàñïîëîæåíà ñ âîñòî÷íîé ÷òîðîíû (òðè îñòàëüíûå äâåðè áûëè ëîæíûìè). Ðîìáîâèäíàÿ êîëîííà èìååò âîñüìèóãîëüíóþ ôîðìó. Ïåðåìû÷êè èìåþò ðàçëè÷íûå ôîðìû. Ïîñëå èçó÷åíèÿ ýòîãî îáúåêòà áûëî âûÿñíåíî, ÷òî îí áûë òðåóãîëüíîé ôîðìû. Ðàçìåðû âíåøíåãî ëàòåðèòîâîãî âàëà — 25ì x 25ì.  âàëó ðàçìåùåíû ÷åòûðå ãîïóðà, îáðàùåííûå íà âñå ÷åòûðå ñòîðîíû ñâåòà. Ñóäÿ ïî ñîõðàíèâøèìñÿ îòìåòêàì, âàë áûë îêðóæåí ðâàìè. Íåêîòîðûå ïåðåìû÷êè âûïîëíåíû â ðàçíûõ ñòèëÿõ: Ñàìáîð Ïðåè Êóê, Ïðåè Êõìåíã, Êóëåí è ò.ä. Îäíàêî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ìàñòåðà ñòðîèëè õðàì â ðàçíûõñòèëÿõ. Ñîãëàñíî ñòàðîæèëàì, âî âðåìÿ ïðàâëåíèÿ â Êàìáîäæå ôðàíöóçîâ, íåêîòîðûå äðåâíèå îáúåêòû áûëè ïðèâåçåíû ñþäà èç äðóãèõ õðàìîâ. Âëàñòè ïëàíèðîâàëè èñïîëüçîâàòü èõ êàê ìàòåðèàë äëÿ ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ äîðîã, íî ïîñêîëüêó â ñòðàíå íà÷àëàñü âîéíà, äî ñòðîèòåëüñòâà äîðîã äåëî íå äîøëî è äðåâíèå àðõèòåêòóðíûå ýëåìåíòû îñòàþòñÿ òàì ïî ñåé äåíü.

Íà õîëìå â 1 êì îò õðàìà êàæäîå ïîëíîëóíèå ìåñòíûå æèòåëè ïðîâîäèëè îáðÿä: äåâñòâåííèöû òàíöåâàëè âîêðóã êîñòðà, ìîëÿñü î äîæäå.

Блок: 14/18 | Кол-во символов: 1474
Источник: http://tourismcambodia.ru/what_see_kampongthom.html

Ïðàñàò Ïõóì Ïðàñàò

Ïðàñàò ÏõóìÏðàñàò

Ýòî õðàì ðàñïîëîæåí â äåðåâíå Ïðàñàò, îêðóã Ïðàñàò, ðàéîí Ñíàòóê, ïðîâèíöèÿ Êàìïîíãòõîì â 27 êì îò ãîðîäà Êàìïîíãòõîì. Ñ þãà ê õðàìó âåäåò 500-ìåòðîâàÿ äîðîãà. Õðàì ïîñòðîåí èç êèðïè÷à, êàìíåé è ïåñ÷àíèêà â 8 âåêå (706 ãîä) â ñòèëå Êàìïîíã Ïðåàõ. Õðàì âîçâåäåí â ÷åñòü áîãà Øèâû. Ýòà ñâÿòûíÿ áûëà ïîñòðîåíà íà ïëîñêîé ïëîùàäêå, íå èìåëà ëîæíîé äâåðè è áûëà îáðàùåíà íà âîñòîê.  äðåâíèå âðåìåíà äâåðè èçãîòîâëÿëèñ èç äâóõ äåðåâÿííûõ äîñîê: íà îäíîé äîñêå- ìóæñêèå áîæåñòâà, íà äðóãîé -æåíñêèå áîæåñòâà. Íà þæíîé äâåðè áûëà ïÿòèñòðî÷íàÿ íàäïèñü, à åå îáðàòíàÿ ñòîðîíà ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ ñòåðëàñü. Ïåðåìû÷êè óêðàøåíû âåíêàìè.  âðåõíåì óãëó õðàìà — èçîáðàæåíèÿ Ëèíãà è Éîíè. Ê þãî-âîñòîêó îò ýòîãî õðàìà ðàçìåùàëèñü åùå äâà õðàìà, îò êîòîðûõ íà äàííûé ìîìåíò îñòàëèñü ëèøü íåáîëüøèå õîëìû. Ê þãó áîëüøîãî õðàìà íàõîæèëñÿ õîëì ïîä íàâùàíèåì Òîóë Ñàìðîíã, èëè Òîóë íàê Òà Ñàìðîíã. Ê âîñòîêó îò ýòîãî õîëìà ðîñëî äåðåâî Ïîó, êîòîðîå ìåñòíûå æèòåëè íàçâàèëè Òîóë Íàê Òà Äåóì Ïîó (õîëì äðåâåñíîãî äóõà).  äðåâíèå âðåìåíà íà ýòîì ìåñòå ðàïîëàãàëñÿ êîðîëåâñêèé äâîðåö, â êîòîðîì õðàíèëèñü êîðîëåâñêèå öåííîñòè. Âî âðåìÿ ôðàíöóçñêîãî ïðàâëåíèÿ óåííîñòè áûëè óâåçåíû èç ñòðàíû. Ýòî ñâÿòèëèùå áûëî ïîëóðàçðóøåíî, è â 1996 ãîäó èç-çà ïðîðàñòàþùèõ äååðâüå è ñèëüíûõ âåòðîâ ÷ñòè÷íî îáâàëèëèñü þæíûå è çàïàäíûå áàøíè. Áîëåå òîãî, âëàñòÿìè íå ïðåïðèíèìàëîñü íèêàêèõ ìåð ïî çàùèòå ýòîãî êóëüòóðíîãî îáúåêòà îò âîçäåéñòâèÿ âðåìåíè è ñèë ïðèðîäû.

Îêîëî ýòîãî ìåñòà áóääèñòñêèå ìîíàõè ïîñòðîèëè íîâûé õðàì. Ýòî ìîãëî ñòàòü åùå îäíîé ïðè÷èíîé ðàçðóøåíèÿ äðåâíåãî õðàìà.  øåñòè êèëîìåòðàõ îò õðàìà, îêîëî ïîëèöåéñêîãî ïîñòà âäîëü Íàöèîíàëüíîé äîðîãè ¹6 áûëà íàéäåíà íàäïèñü, îòíîñÿùàÿñÿ ê õðàìó, — 6 ñòðîê íà ñàíñêðèòå.

Блок: 15/18 | Кол-во символов: 1749
Источник: http://tourismcambodia.ru/what_see_kampongthom.html

Çàïîâåäíèê ïòèö â Áîåíã Òîíëå ×ìàð

Áîåíã ×ìàð íàõîäèòñÿ â 30 êì îò ãîðîäà Ñòîóíã ïðîâèíöèè Êàìïîíãòõîì. Íà ýòîì ìåñòåõ ðàñïîëàãàëèñü äåðåâíè Íåñàò, Êàìîíã Êäåè, Ñâàé Êîð, Ìî Äîóíã, Êàìïîíã Áðàäîì è Ìñà Òðàíã Òáîóíã îêðóãà Ðåàì Áàíã. Çäåñü ëþäè æèâóò â ïëàâàþùèõ äîìàõ, óðîâåíü ðàñïîëîæåíèÿ êîòîðûç òî ïîâûøàåòñÿ, ïî ïîíèæàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ âîäû. Çàïîâåäíèê ïòèö Áîåíã ×ìàð ðàñïîëîæèëñÿ íà 400 ãà çåìëè è èìååò ñåòü âîäíûõ êàíàëîâ âäîëü áåðåãà îçåðà Áîåíã Êëà. Ýòà îáëàñòü ñîåäèíåíà äâóìÿ ðå÷íûìè äîëèíàìè: ïî òåððèòîðèè çàïîâåäíèêà ïðîòåêàþò ðåêè Ñòîóíã è Ñòóíã ×èê Êðåíã).

Блок: 17/18 | Кол-во символов: 589
Источник: http://tourismcambodia.ru/what_see_kampongthom.html

Êàìåííîå ðåìåñëî

Ðàñïîëîæåí â äåðåâíå Êà Êîñ, îêðóã Êà Êîñ, ðàéîí Ñàíòóê â 16 êì îò ãîðîäà Êàìïîíãòõîì ïî Íàöèîíàëüíîé äîãå 6. Ìàñòåðà áåðóò êàìåííóþ ïîðîäó èç ïîäíîæèÿ ãîðû Ñàíòóê è äåëàþò èç íåå ñòàòóè è ðàçëè÷íûå äåêîðàòèâíûå âåùè. Èçäåëèÿ ìàñòåðîâ ïðîäàþòñÿ êàê âíóòðè ñòðàíû, òàê è èäóò íà ýêñïîðò. Ïîìèìî èçãîòîâëåíèÿ òîâàðîâ èç êàìíÿ, â Êàìïîíãòõîì òàêæå äåëàþò êðàìà, øåëêîâûå ôóòáîëêè, òðàäèöèîííóþ êõìåðñêóþ îäåæäó è ñóìêè.

Блок: 18/18 | Кол-во символов: 445
Источник: http://tourismcambodia.ru/what_see_kampongthom.html
Кол-во блоков: 35 | Общее кол-во символов: 22595
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

  1. http://tourismcambodia.ru/what_see_kampongthom.html: использовано 16 блоков из 18, кол-во символов 14968 (66%)
  2. https://wiki-turizm.ru/cambodia/1001-kampongthom: использовано 9 блоков из 11, кол-во символов 2713 (12%)
  3. http://globetrekker.ru/angkor-bolshoj-krug/: использовано 7 блоков из 8, кол-во символов 4106 (18%)
  4. https://architecture_uk.academic.ru/2947/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 808 (4%)


Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий